GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
O PRIMICIMA I IZDACIMA
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.
Naziv obveznika: Stanica planinarskih vodiča Zagorje
Poštanski broj: 49218   Mjesto: Pregrada
Adresa sjedišta: Vrhi Pregradski 69
Račun (IBAN): HR4923600001101510342       RNO broj: 0251407  
Šifra djelatnosti: 9412 Djelatnosti strukovnih članskih organizacija     Matični broj: 04082303  
Šifra grada/općine: 352 Grad/općina: PREGRADA       OIB: 25538628142
              Oznaka razdoblja: 2019-12  
                Šifra županije: 2  

 

Red. Br. OPIS AOP Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini Index
(5/4)
1 2 3 4 5 6
I. PRIMICI
1. Primici od prodaje roba i pružanja usluga 001 0 0 -
2. Primici od članarina i članskih doprinosa 002 1.940 2.000 103,1
3. Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona 003 0 0 -
4. Primici od donacija (AOP 005 do 010) 004 12.000 33.380 278,2
4.1. iz državnog proračuna 005 0 0 -
4.2. iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 006 12.000 16.000 133,3
4.3. od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 007 0 0 -
4.4. od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 008 0 15.000 -
4.5. od građana i kućanstava 009 0 2.380 -
4.6. iz ostalih izvora 010 0 0 -
5. Primici od kamata i ostale financijske imovine 011 0 0 -
6. Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine 012 0 0 -
7. Primici od prodaje dugotrajne imovine 013 0 0 -
8.  Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.) 014 0 0 -
  PRIMICI UKUPNO  (AOP 001 do 004 + 011 do 014) 015 13.940 35.380 253,8
II. IZDACI
1. Izdaci za radnike (AOP 017+018) 016 0 0 -
1.1. Plaće (bruto) 017 0 0 -
1.2. Doprinosi na plaću 018 0 0 -
2. Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje)  019 0 0 -
3. Izdaci za naknade volonterima 020 1.885 21.066 1.117,6
4. Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo) 021 0 0 -
5. Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.)  022 5.986 4.385 73,3
6. Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume) 023 3.193 1.379 43,2
7. Izdaci za kamate i usluge platnog prometa 024 471 635 134,8
8. Izdaci za dane donacije 025 0 0 -
9. Izdaci za nabavu dugotrajne imovine 026 5.058 8.226 162,6
10. Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.) 027 100 0 0,0
  IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027) 028 16.693 35.691 213,8
III. VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)  029 -2.753 -311 -
IV. VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA - PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE 030 4.590 1.837 40,0
Red. Br. DODATNI PODACI AOP Stanje na kraju  prethodne godine Stanje na kraju izvještajnog razdoblja Index
(5/4)
1. Stanje novčanih sredstava na računu 031 1.012 702 69,4
2. Stanje novčanih sredstava u blagajni 032 825 825 100,0
3. Stanje oročenih sredstava  033 0 0 -
4. Obveze po neplaćenim računima 034 0 0 -
5. Potraživanje za nenaplaćene račune 035 0 0 -
6. Primitak ostvaren iz sredstava Europske unije 036 0 0 -
7. Prosječan broj zaposlenih 037 0 0 -
8. Broj volontera 038 14 30 214,3
9. Broj sati volontiranja 039 376 920 244,7
  Kontrolni zbroj (AOP 031 do 039) 040 2.227 2.477 111,2

 

 

 

BILJEŠKE

UZ GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PRIMICIMA I IZDACIMA ZA 2020. GODINU

 

  1. OSNOVNI PODACI

Naziv: SPV ZAGORJE

Broj NFO: 0251407

Sjedište: Vrhi Pregradski 69

Matični broj: 04082303

                 49218 Pregrada

Šifra djelatnosti: 9412

OIB: 25538628142

IBAN: HR7423600001102654492

Registar udruga RH, Neprofitna udruga građana

Odgovorna osoba: Davor Rogina

 

  1. TEMELJ ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA O PRIMICIMA I IZDACIMA

SPV Zagorje udovoljava uvjetima z članka 9. t. 2. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija za vođenje jednostavnog knjigovodstva. Skupština SPV Zagorje je na prijedlog odgovorne osobe donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela.  

Sva evidentiranja i postupci vezani uz sastavljanje godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima provedeni su sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu.

Računovodstvo se temelji na računovodstvenim načelnima točnosti, istinitosti, pouzdanosti. Poslovni se događaji iskazuju, poslovne se knjige vode i financijski se izvještaji sastavljaju prema načelima urednog knjigovodstva.

Financijski izvještaji izraženi su u kunama.

Tijekom razdoblja neprofitna organizacija je obavljala aktivnosti iz osnovne djelatnosti prema NKD 2007 – 9412 – Djelatnosti strukovnih članskih organizacija i Statutu.

 

  1. PRIZNAVANJE PRIMITAKA I IZDATAKA

Primici i izdaci priznaju se uz primjenu novčanog računovodstvenog načela. Primci i izdaci jesu priljevi i odljevi novca i novčanih ekvivalenata iz blagajne i poslovnog računa.

Blagajnu vodi blagajnica Tamara Pevec.

Poslovni račun IBAN: HR7423600001102654492 otvoren je kod Zagrebačke banke d.d. u PJ Zabok.

Naloge za isplate tijekom 2020. godine je odobravao pročelnik.


 

BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE GODIŠNJEG FINANCIJSOG IZVJEŠTAJA

 

Bilješka br. 1 Ukupno primci AOP – 015

Tijekom 2019. godine ostvareno je ukupno 21.248,87 kn primitaka. Evidentirano je smanjenje u odnosu na 2019. godinu za 40%, jer zbog epidemije vezanih uz COVID-19 nisu realizirani natječaji KZŽ za potpore udrugama.

Bilješka br. 2 Primici od članarina                                                      AOP -002

Ostvareno je primitaka od naplate godišnje članarine u iznosu od 1.100,00 kn.

Članarina iznosi 50,00 kn godišnje, a podmirilo ju je 20-ak članova tijekom 2020. godine, te početkom 2021. godine još 13-ak članova.

Bilješka br. 3 Primici od donacija                                         AOP -004, -008 i -010

Ostvareno je primitaka od  donacija u iznosu od 20.000,00 kn, i to 5.000,00 od jedinica lokalne samouprave, te 15.000,00 od Hrvatskog planinarskog saveza kao namjenska sredstva za volontere za osiguranje skijaške utrke Snježna kraljica na Sljemenu:

  • Donacija od Grada Pregrade - 000,00
  • Donacija od Grada Zlatara     -         000,00
  • Donacija HPS-a – pravnih osoba - 000,00

Iznos od 148,00 kn je vraćen od tvrtke Iglu Šport Zagreb kao reklamacija na vraćene neispravne kompase (2 komada), no tvrtka nije dostavila račun povrata pa je isto knjiženo pod primitke od ostalih izvora.

 

Bilješka br. 4 Primici od kamata                                           AOP -011

Ostvareno je primitaka od  kamate po poslovnom računu u iznosu od 0,37 kn.

 

Bilješka br. 5 Izdaci                                                                AOP - 028

Tijekom 2020. godine ostvareno je ukupno 21.374,09 kn izdataka, što je 40% manje u odnosu na proteklu godinu. Razlog istome je smanjenje primitaka, pa ni rashodovna strana nije smjela biti veća već uravnotežena pristiglim primicima.

Bilješka br. 6 Izdaci za volontere                                          AOP - 020

Ostvareno je izdataka prijevoza, dnevnica i prehrane za volontere u iznosu od 14.527,40 kn. Najveći dio se odnosi na dnevnice i troškove putovanja za volontere koji su učestvovali na osiguranju skijaških utrka Snježna kraljica na Sljemenu, tako da je u svrhu isplaćeno 13.438,09 kn (dnevnice, naknada za gorivo za kombi vozilo HPS-a te korištenje osobnog automobila radi dolaska i povratka). Isplaćeno je 270,00 kn za troškove dnevnice i djelomičnog putovanja za dvodnevni seminar za instruktore u Otočcu, te iznos od 500,00 kn za djelomično pokrivanje prijevoznog troška za višednevno planinarsko izviđanje Južne Dalmacije i Biokova kroz projekt Sigurno u planine - 2020. Iznos od 319,31 kn utrošen je za prehranu volontera na vježbi i ispitu za vodiče na Kunagori 20.11.2020. godine.

 

Bilješka br. 7  Izdaci za usluge                                              AOP - 022

Ostvareno je 381,20kn izdataka za usluge, i to 81,20 za troškove poštarine te 300,00 kn za zakup web domene www.spv-zagorje.hr.

 

 

Bilješka br. 8  Izdaci za materijal                                           AOP - 023

Evidentirano je izdataka za uredski materijal, sitni inventar i dr. u iznosu od 5.765,03 kn, od toga za nabavu uredskog materijala u iznosu od 820,45 kuna, za nabavu literature 555,30 kn, te 4.389,28 kn za ostali sitni inventar.

Vezano uz uredski materijal navabljen je potrošni materijal od papira, jastučića za pečat, korekture, PVC fascikli i dr. za vođenje uredskog poslovanja.

Vezano uz literaturu, nabavljene su tri planinarska vodiča, jedan je dodijeljen zaslužnom članu povodom dodjele priznanja HPS-a, a dva zadržana za potrebe uvježbavanja članstva stanice.

Od ostalog sitnog inventara, nabavljeno je robe (prsluci i puloveri) u vrijednosti od 849,83 kn koje je podijeljeno članstvu.

Za potrebe vježbi – članstva nabavljeno je:

  • 6 kompasa ( 2 vraćena u reklamaciji zbog neispravnosti), krivinomjer i 5 gurtni za 1.004,50 kn,
  • 3 vreće – bivak za potrebe vježbi za 886,00 te
  • 1 vodičko uže, 1 vodičko uže od zamke, te 2 torbice prve pomoći za 1.648,95 kn.

 

Sitni inventar koji je u upotrebi upisan je u popis sitnog inventara u upotrebi.

Bilješka br. 9  Izdaci za kamate i usluge platnog prometa   AOP – 024

Bankarske usluge – usluge platnog prometa iznosile su 700,46 kn.

Bilješka br. 10 Stanje novčanih sredstva                               AOP – 031-032

                 31.12.2019              31.12.2020.

1111

Stanje na žiroračunu

701,80

1.402,00

1112

Stanje blagajne

825,00

0,00

111

Ukupno novčana sredstva

1526,80

1.402,00

 

 

 

 

 

Višak(+)/manjak(-) prihoda

-         311,00

-125,00

 

Bilješka br. 11 Volontiranje                                                                   AOP – 037-038

 

Tijekom 2020. godine ostvareno je 859  sati volonterskog rada na poslovima edukacije vodiča, vođenja planinarskih izleta, administracijskih poslova, izrade izvješća, web portala te osiguranja skijaške utrke Snježna kraljica na Sljemenu.

 

 

  1. MJESTO I DATUM SASTAVLJANJA

Pregrada, 14.2.2021.

                                                                                                 Pročelnik

                                                                                                 Davor Rogina