Članom Stanice može postati punoljetan član osnovne planinarske udruge udružene u Hrvatski planinarski savez, koji je stekao ili je u procesu stjecanja stručnog naziva vodiča HPS-a.


U članstvo Stanice ne može biti primljena osoba lišena poslovne sposobnosti niti maloljetna osoba. Također, u članstvo Stanice ne može biti primljena, ni ostati članom, osoba koja je pravomoćnom presudom osuđena zbog nečasnih djela, krivičnih, imovinsko‐pravnih, krvnih delikata i slično.


Član Stanice može biti redovni i počasni.


Redovnim članom Stanice postaje se popunjavanjem pristupnice i uplatom članarine za tekuću godinu.


Za počasnog člana može se izabrati osoba koja je posebno zaslužna za rad Stanice. Počasni član oslobođen je obaveze podmirivanja članarine.

Članom se postaje prihvaćanjem pristupnice koja se uredno popunjena predaje Stanici.

Popis članova vodi se elektronički, a sadrži podatke o osobnom imenu i prezimenu, osobnom identifikacijskom broju, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi i kategoriji u Vodičkoj službi HPS-a, a može sadržavati i druge podatke. Popis članova vodi tajnik Stanice ili član kojega ovlasti Upravni odbor.

Članovi Stanice kategoriziraju se prema stručnoj osposobljenosti koju dokazuju polaganjem ispita pred ispitnom komisijom Vodičke službe HPS-a i stječu naziv u skladu s Pravilnikom Komisije za vodiče HPS-a. Osoba koja nema stručni naziv stečen osposobljavanjem u Vodičkoj službi HPS-a, a kao član na bilo koji način (materijalno, promidžbeno i sl.) pomaže u radu Stanice ili se priprema za školovanje u Vodičkoj službi HPS-a, kategorizira se kao suradnik.

Član Stanice ima pravo:
- voditi planinarske izlete, ture i pohode u skladu s licencom u Vodičkoj službi Hrvatskog planinarskog saveza,
- sudjelovati u aktivnostima Stanice,
- sudjelovati u radu Zbora vodiča HPS-a,
- birati i biti biran na dužnosti u Stanici te u Vodičkoj službi HPS-a,
- koristiti se opremom i drugim sredstvima kojima Stanica raspolaže,
- koristiti povlastice koje proizlaze iz udruživanja Stanice u Hrvatskom planinarskom savezu i drugim savezima, zajednicama i mrežama udruga,
- stručno se usavršavati putem škola, tečaja i vježbi,
- biti pravovremeno i objektivno informiran o radu Stanice i njegovih tijela.
- primati naknade troškova u akcijama vođenja po planinama i naknade troškova za uporabljenu opremu, ako je tako ugovoreno,
- biti osiguran od posljedica nesreće prilikom zadaće vođenja i uživanja prihoda od osiguranja,
- koristiti i druga prava uređena posebnim odlukama.

Obaveze i odgovornosti člana Stanice su:
– baviti se aktivno planinarenjem,
– pridržavati se Statuta i odluka tijela Stanice i HPS-a,
– redovito plaćati članarinu,
– čuvati imovinu Stanice i izvršavati obaveze koje su mu povjerene,
– čuvati i unapređivati ugled Stanice i planinarske udruge u cjelini,
– ponašati se u skladu s načelima planinarske etike,
– pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti.
– savjesno voditi planinarske izlete, ture i pohode u okviru svoje osposobljenosti,
– biti član osnovne planinarske udruge registrirane u HPS-u te unutar nje izvršavati svoje članske i vodičke dužnosti,
– usavršavati znanja i vještine pohađanjem predavanja, vježbi, tečajeva i seminara,
– ne voditi osobe bez odgovarajuće opreme, kao ni osobe za koje smatra da nisu sposobne svladati očekivane napore,
– podnositi izvještaje s akcija vođenja,
– imati odgovarajuću osobnu i tehničku opremu na akcijama vođenja,
– priteći u pomoć i po potrebi prekinuti svoju aktivnost u slučaju poziva za spašavanje,
– brinuti o vlastitom zdravlju i fizičkoj kondiciji,
– promicati zaštitu planinske prirode i spomenika kulture,
– pri obavljanju zadaća za Vodičku službu HPS-a na vidljivom mjestu nositi vodičke oznake i imati valjanu vodičku iskaznicu,
– obnavljati vodičku licencu u skladu s Postupkom licenciranja vodiča u HPS-u
– izvršavati odluke izvršnih tijela Stanice i preuzete obaveze.


Članstvo u Stanici prestaje:
– dobrovoljnim istupom,
– neplaćanjem članarine,
– isključenjem po odluci Suda časti ili Skupštine,
– isključenjem po odluci Komisije za vodiče Hrvatskoga planinarskog saveza,
– prestankom članstva u osnovnoj planinarskoj udruzi članici Hrvatskog planinarskog saveza,
– smrću.